• Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng:

  MA.P.E./A

  0 out of 5

  MA.P.E./A

  Phuï gia duøng cho quaù trình nghieàn xi maêng xaây traùt cho pheùp töø 16-18% löôïng khí loït vaøo

  giuùp taêng khaû naêng giöõ nöôùc vaø tính coâng taùc cho xi maêng. Vôùi coâng thöùc thích hôïp, saûn

  phaåm coù theå hoaït ñoäng nhö phuï gia trôï nghieàn.

  Lượng sử dụng:  0,6-1,0 kg/ taán.

  Giá: Liên hệ